1. הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על-פי המשמעות שבצידם:

"החברה" איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ;
"הפרמיה" דמי הביטוח שנדרש כי ישולמו עבור רכישת הפוליסה;
"הפוליסה" פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל שנרכשה באתר האינטרנט או באמצעות המובייל במותג "b-ynet" של החברה בתקופת המבצע, לרבות הארכה של פוליסה קיימת שנרכשה טרם תקופת המבצע;
"מבוטח" מי שירכוש מהחברה פוליסה כהגדרתה לעיל עבור עצמו ובני משפחתו לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה;
"ביטוחים נוספים" פוליסות ביטוח נוספות הקיימות על שם המבוטח במותג "b-ynet" של החברה ואשר בתוקף במועד רכישת הפוליסה;
"הטבה" הנחה בפרמיה, בהתאם לאמור בתקנון זה;
"תקופת המבצע" מיום 3.9.2017 ועד להודעה על סיום המבצע;

 

2. המבצע

2.1.    מבוטח כהגדרתו לעיל אשר ירכוש בחברה פוליסת נסיעות לחו"ל כהגדרתה לעיל, בתקופת המבצע, לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה, וקיימים על שמו ביטוחים נוספים בתוקף בחברה במותג "ynet ביטוח", יקבל הנחה בגובה של 30% מהפרמיה על הרובד הבסיסי בלבד כהגדרתו בפוליסה ועל הרחב כבודה, הרחב הריון, כיסוי איתור וחילוץ, ספורט אתגרי, הרחב שדרוג הפוליסה הבסיסית וכיסוי אחריות כלפי צד שלישי - ככל שנרכשו.
2.2.    ההטבה תופיע כהנחה בדף פרטי הביטוח כהגדרתו בפוליסה.
2.3.    ההטבה תינתן בהתאם ובכפוף לאמור בתקנון זה.

 

3. תנאי המבצע

מבוטח יהיה זכאי ליהנות מההטבה אם עמד בכל התנאים שלהלן במצטבר:

3.1.    הזכאות להטבה הינה רק בגין רכישת פוליסה כהגדרתה לעיל שאושרה בתוך תקופת המבצע. 
3.2.    הזכאות להטבה הנה רק אם המבוטח הנו נוסע לחו"ל.
3.3.    הזכאות להטבה הנה רק למבוטח ובנוסף עד 6 נוסעים מבוטחים נוספים בפוליסה.
3.4.    ההנחה אינה כוללת את הפרמיה בגין הכיסויים הבאים: הרחב מצב רפואי קיים (מורחב או תרופתי), הרחב קיצור / ביטול נסיעה,  הרחב מחשב נייד,  הרחב טלפון סלולרי, הרחב ספורט חורף.
3.5.    החברה אינה מתחייבת לבטח מי מהלקוחות. ביטוח כאמור כפוף לנהלי החברה ולתנאי החיתום של החברה.

 

4. שונות

4.1. החברה תהיה רשאית להודיע על שינויים בתנאי המבצע, לרבות תנאי הזכאות להשתתף במבצע, בכל עת, לפי שיקול דעתה, בכפוף להוראות הדין ובכפוף להתחייבות החברה לקיים את הוראות המבצע כלפי מבוטחים אשר רכשו את הפוליסה עד ההחלטה על שינוי המבצע.
4.2. תוקף המבצע וביצועו כפופים לכל דין ו/או החלטה שיפוטית.
4.3. השתתפות מבוטח במבצע תחשב כהסכמה לכל תנאי המבצע המפורטים לעיל בתקנון זה.
4.4. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה.
4.5. אין כפל מבצעים.