1. הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על-פי המשמעות שבצידם:

"B-YNET" / "החברה" איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ; 
"פוליסה" פוליסת ביטוח מקיף לרכב אשר נרכשה במותג " B-YNET"; 
"מבוטח" מי שירכוש מהחברה פוליסה כהגדרתה לעיל לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה; 
"תביעה" תביעה אשר הוגשה לחברה ע"י המבוטח, מכוח פוליסה הקיימת למבוטח בחברה, בגין נזק רכוש שנגרם לרכב המבוטח. 
"תגמולי ביטוח" הסכום שתשלם החברה למבוטח בעבור הנזק שנגרם לרכבו, בכפוף להוראות התקנון. 
"מועד אישור קבלת כל המסמכים" המועד בו החברה שלחה אישור למבוטח כי התקבלו אצלה כל המסמכים הדרושים לחברה לצורך בירור חבותה. 
"5 ימים" 5 (חמישה) ימי עסקים (לא כולל ימי ו', שבת, ערבי חג וחג) 
 

2. מדיניות החברה

החברה תשלם למבוטחיה תגמולי ביטוח, בשל תביעה אשר הוגשה ע"י המבוטח בעבור נזקים שנגרמו לרכבו בתאונה ואשר היו מכוסים בפוליסה, עד 5 ימים ממועד אישור קבלת כל המסמכים והמידע הרלוונטיים לבירור התביעה אצל החברה, הכל בכפוף לנהלי החברה ולהוראות תקנון זה.

 

3. תביעות שעליהן יחול התקנון

3.1. תביעה לתגמולי ביטוח בעבור רכב אשר תוקן ע"י המבוטח ועל חשבונו במוסך פרטי או במוסך הסדר כאשר לא אושר הסדר.
3.2. תביעה לתגמולי ביטוח בעבור רכב אשר הוכרז כאבדן להלכה (נזק בשיעור 50% ומעלה) או כאובדן מוחלט.
3.3. תביעה להחזר בעבור הוצאות ששילם המבוטח לספקים בקשר לנזקים שנגרמו לרכבו בתאונה אשר היה לה כיסוי ביטוחי במסגרת פוליסה, בכפוף להצגת קבלות.
3.4. תביעה של מבוטח של החברה נגד מבוטח אחר של החברה בעבור נזקים שנגרמו לרכבו, בכפוף לכך שאין מחלוקת לעניין האחריות לתאונה (הווה אומר – המבוטח האחר הודה באחריותו לתאונה).
3.5. חזרה בהפעלת פוליסה – למעט בתביעות עבור רכב אשר הוכרז כאבדן להלכה או כאובדן מוחלט.

למען הסר ספק, תקנון זה לא יחול על:
1. תביעה לתשלום תגמולי ביטוח בגין גניבת רכב.
2. תביעה בעבור רכב שתוקן במוסך הסדר והתשלום עובר ישירות למוסך ההסדר.
3. תשלום בגין ירידת ערך ו/או תשלום שלא הוצא בפועל ע"י המבוטח.
4. תשלום בגין תביעה גלובלית כאשר הנזק לא תוקן בפועל ע"י המבוטח.
5. תשלום לספקים ו/או מומחים שונים.
6. תשלום לתובעים צדי ג' לרבות חברות ביטוח של צד ג'.
7. תביעות מורכבות אשר נדרש לבצע בהן בדיקות יתר ואיסוף מידע נוסף שלא באמצעות המבוטח.
8. חזרה בהפעלת פוליסה בעבור רכב אשר הוכרז כאבדן להלכה או כאובדן מוחלט. 

 

4. התנאים לתשלום תגמולי הביטוח עד 5 ימים

4.1. המבוטח קיבל אישור כי החברה קיבלה את כל המסמכים והמידע שהמבוטח התבקש להעביר ו/או הדרושים לחברה לבירור חבותה.
4.2. קיים שיתוף פעולה מלא של המבוטח עם החברה.
4.3. המבוטח הפעיל את הפוליסה והחברה היא אשר משלמת את תגמולי הביטוח (להבדיל מתביעה שבה המבוטח בוחר שלא להפעיל את הפוליסה ולתבוע, בעזרת החברה, גורם צד ג' כלשהו במכתב "דרישה בשם").
4.4. לא קיימת הגבלה על הפוליסה ו/או על הרכב המבוטח בפוליסה. הגבלה לעניין סעיף זה, לרבות: שעבוד, עיקול, צו כינוס נכסים, צו ירושה ו/או צו קיום צוואה שטרם ברור מי זכאי לתגמולי הביטוח מכוחה וכיו"ב. 

 

5. שונות

5.1. תשלום תגמולי הביטוח יתבצע בקיזוז סכום השתתפות עצמית של המבוטח ודמי כינון לפוליסה.
5.2. החברה תהיה רשאית להודיע על שינויים בתנאי התקנון, בכל עת, לפי שיקול דעתה בכפוף להוראות הדין.
5.3. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה.
5.4. ט.ל.ח.