1. הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על-פי המשמעות שבצידם:

" B-YNET " / "החברה"  איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ;

"פוליסה"  פוליסת ביטוח מקיף ו/או צד ג' לרכב אשר נרכשה במותג " B-YNET";

"מבוטח"   מי שברשותו פוליסה כהגדרתה לעיל בתוקף בחברה;

"צד ג'"     אדם שרכבו היה מעורב בתאונה עם רכב המבוטח בפוליסה ולרכבו נגרם נזק רכוש.

"תאונה"   תאונת דרכים בה היו מעורבים רכב המבוטח ורכב צד ג' ובמסגרתה נגרמו נזקי רכוש לרכב צד ג'.

"תביעה"  תביעה אשר הוגשה לחברה ע"י צד ג', מכוח פוליסה הקיימת למבוטח בחברה, בגין נזק רכוש שנגרם לרכב צד ג' בתאונה.

"נזק"       נזקים ישירים שהמבוטח אישר שנגרמו לרכב צד ג' בתאונה ושלגביהם נקבע ע"י שמאי חוץ כהגדרתו להלן שהם נגרמו לרכב צד ג' כתוצאה מהתאונה עם רכב המבוטח וקיים לגביהם כיסוי ביטוחי בפוליסה.

"מוסך הסדר"            מוסך אשר לחברה ישנו עמו הסדר למתן שירותים ללקוחותיה. רשימה מפורטת של כל מוסכי ההסדר נמצאת באתר האינטרנט של החברה בכתובת http://b.ynet.co.il (להלן: " האתר")

"שמאי חוץ"               שמאי עמו יש לחברה הסדר למתן שירותי שמאות ללקוחותיה. רשימה מפורטת של כל שמאי החוץ נמצאת באתר.

"טיפול VIP במסלול מקוצר" טיפול בהליך קצר ומהיר בתביעה של צד ג', הכולל:

ביצוע הערכת נזק לרכב צד ג' ע"י שמאי חוץ;

תיקון הנזק ברכב צד ג' במוסך הסדר;

ביצוע תשלום לשמאי החוץ ולמוסך ההסדר באופן ישיר ע"י החברה;

קבלת רכב חלופי או החזר נסיעות ממוסך ההסדר עבור ימי התיקון (בהתאם לשק"ד מוסך ההסדר).

"מסלול רגיל" /ו"מסלול דרישה בשם" בירור התביעה של צד ג' לאחר קבלת דרישה לתשלום מצד ג', זאת לאחר שצד ג' תיקן את רכבו ובכפוף להעברת האסמכתאות המתאימות.

 

2. ההטבה

צד ג' אשר רכבו היה מעורב בתאונה עם רכב המבוטח בחברה, והוא עומד בתנאים המפורטים בסעיף 3 להלן, יהא זכאי ליהנות מטיפול VIP  במסלול המקוצר, הכל בכפוף לנהלי החברה ולהוראות תקנון זה.

 

3. תנאי ההטבה

צד ג' יהיה זכאי להטבת טיפולVIP  במסלול המקוצר בתביעתו, בהתקיים כל התנאים המצטברים הבאים:

3.1.          רכבו היה מעורב בתאונה עם רכב המבוטח בחברה ולרכבו נגרמו נזקים כתוצאה מתאונה זו.

3.2.          לתאונה קיים כיסוי ביטוחי בחברה על פי תנאי הפוליסה.

3.3.          המבוטח הודה באשמתו בתאונה, הכיר בנזקים שנגרמו לצד ג' ונתן הסכמתו להפעיל את הפוליסה. מובהר כי במקרה שהמבוטח לא אישר את מלוא הנזקים הנטענים, ההטבה תחול רק על הנזקים שהמבוטח אישר.

3.4.          החברה בדקה ומצאה כי אחריותו של המבוטח להתרחשות התאונה ולנזקים הנטענים ע"י צד ג' היתה מכרעת, וסכום הנזק עולה על גובה ההשתתפות העצמית של המבוטח.

3.5.          צד ג' העביר לחברה את מלוא הפרטים והמסמכים שהתבקשו ע"י החברה בקשר לאירוע התאונה.

3.6.          החברה אישרה לטפל בתביעה בטיפול VIP במסלול מקוצר.

3.7.          הערכת הנזק נערכה ע"י שמאי חוץ ואושרה ע"י שמאי בקר של החברה לפני ביצוע התיקון.

3.8.          רכב צד ג' טופל במוסך הסדר על פי אישור של החברה.

יובהר כי תשלום בגין ירידת ערך ו/או ימי עמידה ו/או כל תשלום אחר שאינו קשור לנזק הישיר לרכב שאושר ע"י החברה ותוקן במוסך ההסדר, ישולם, ככל שיידרש, במסלול של "דרישה בשם" ולא במסגרת ההסדר.

 

4. שונות

4.1.          הסכמת החברה לטיפול בתביעת צד ג' במסגרת ההטבה כאמור בתקנון זה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החברה והיא לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הוצאות שייגרמו לצד ג', בשל אי הסכמתה של החברה לקבל צד ג' להסדר. במקרה כזה התביעה תטופל במסלול רגיל של "דרישה בשם".

4.2.          מוסך ההסדר הינו האחראי הבלעדי בנוגע לטיפול ברכב צד ג' ו/או למתן ההטבה של רכב חלופי או החזר נסיעות לצד ג' והחברה אינה ולא תהיה מעורבת, ולא תהיה לה כל אחריות בנוגע לכך, על כל הכרוך, הקשור והנובע מכך, לרבות לכל נזק שהוא שייגרם לצד ג' כתוצאה מכך.

4.3.          היה ולאחר אישור ההסדר וביצוע תשלומים, יתברר לחברה כי המבוטח ו/או צד ג' מסרו לה מידע שאינו מלא ו/או אינו נכון ואילו היו ידועות לחברה העובדות לאשורן היא היתה דוחה את התביעה או לחילופין מפחיתה מאחריותה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע מצד ג' להשיב את הכספים ששולמו לו בהתאם לזכותה על פי דין.

4.4.          החברה תהיה רשאית להודיע על שינויים בתנאי התקנון, בכל עת, לפי שיקול דעתה בכפוף להוראות הדין.

4.5.          כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה.

4.6.          ט.ל.ח.