1. הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על-פי המשמעות שבצידם:

"החברה"    איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ;
"פוליסה"     פוליסה לביטוח מקיף לרכב פרטי או מסחרי עד 3.5 טון אשר נרכשה בתקופת ההטבה ולתקופת הביטוח עליה חלה ההטבה.;
"נהג צעיר"    אדם שעומד בתנאים המצטברים הבאים:
1.    גילוי במועד רכישת הכיסוי עבורו הוא מתחת ל 24 שנים או טרם עברו שנתיים ממועד שקיבל רישיון נהיגה לראשונה.
2.    במועד רכישת הכיסוי עבורו ונהיגתו על הרכב המבוטח היה לו רישיון נהיגה בתוקף בישראל.
3.    רישיונו לא נשלל לכל תקופה שהיא ומכל סיבה שהיא, במשך שלוש שנים טרם מועד רכישת הכיסוי עבורו.
4.    הוא עומד בכללי החיתום של החברה.
"מבוטח"    מי שירכוש מהחברה, במהלך תקופת ההטבה, פוליסה כהגדרתה לעיל, לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה;
"ההטבה"     כהגדרתו ועל פי תנאיו כמפורט בסעיפים 2-3 להלן;
"תקופת הביטוח המלאה"    כמפורט בפוליסה.
"עד חצות"    עד השעה 23:59 של היום שבו מסתיים הכיסוי.
"תקופת ההטבה"    מיום 23.1.2020 ועד להודעה אחרת של החברה;
"תקופת הביטוח"    כמפורט בפוליסה. 

 

2. ההטבה

2.1.    מבוטח אשר ירכוש פוליסה כהגדרתה לעיל, ללא כיסוי ביטוחי מלא לנהג צעיר/חדש לכל תקופת הביטוח, יהיה זכאי לרכוש, בתוספת פרמיה מתאימה, כיסוי זמני לנהג צעיר/חדש למשך 4 ימים (להלן: "הכיסוי הזמני"), כמות פעמים ללא הגבלה. תוספת הפרמיה תהיה בהתאם למס' הימים שהכיסוי נרכש בכל פעם.

מס' ימים                תוקף הכיסוי

  • כיסוי עד יום אחד     ממועד רכישת הכיסוי עד חצות של אותו יום בגינו נרכש הכיסוי.
  • כיסוי עד 2 ימים       ממועד רכישת הכיסוי עד חצות של היום השני למועד הרכישה.
  • כיסוי עד 3 ימים       ממועד רכישת הכיסוי עד חצות של היום השלישי למועד הרכישה.
  • כיסוי עד 4 ימים       ממועד רכישת הכיסוי עד חצות של היום הרביעי למועד הרכישה.

(להלן: "הכיסוי הזמני").

2.2.    מבוטח אשר ירכוש ביטוח צד ג' לרכב בלבד, יהיה זכאי לכיסוי זמני של עד 4 ימים בלבד (למען הסר ספק – התנאים לרכישת הכיסוי הינם כמו בפוליסת מקיף). 
2.3.    ניתן להאריך את תקופת הכיסוי הזמני לתקופה נוספת (למשל להאריך תקופת כיסוי של עד יום אחד לתקופה של עד יומיים) ובלבד שתקופת הכיסוי הזמני הקודם טרם הסתיימה. ככל שתקופת הכיסוי הזמני הסתיימה – לא ניתן יהיה לבצע הארכת תקופה ויש צורך לרכוש כיסוי זמני נוסף. 
2.4.    המבוטח יהיה רשאי, בכל שלב, במהלך חיי הפוליסה, לרכוש כיסוי מלא ורציף לנהג צעיר חלף הכיסויים הזמניים או לבטל רכישת כיסוי מלא ולרכוש תחתיו כיסויים זמניים לפי צרכיו. למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של רכישת כיסוי מלא במהלך חיי הפוליסה חלף כיסויים זמניים שרכש עד אותו מועד - המבוטח לא יהיה זכאי להחזר של פרמיה ששילם עבור הכיסויים הזמניים עד מועד ביצוע השינוי. 
2.5.    ככלל, המבוטח יכול לרכוש את הכיסוי הזמני הן באופן עצמאי באמצעות נתב הטלפון או באמצעות האזור האישי באתר האינטרנט של החברה והן בעזרת נציגי החברה באמצעות שיחת טלפון.
על אף האמור לעיל, יובהר כי במקרה שאפשרות הרכישה באופן עצמאי חסומה למבוטח מכל סיבה שהיא, המבוטח יוכל לרכוש את הכיסוי הזמני רק באמצעות שיחת טלפון עם נציג החברה ובתנאי שהוא זכאי לרכוש כיסוי זה מהחברה לפי כללי החיתום שלה. 
2.6.    החלפה מכיסוי זמני לכיסוי מלא ולהיפך – ניתן לבצע רק מול נציגי החברה באמצעות שיחה טלפונית. 

 

3. תנאי ההטבה

מבוטח יהיה זכאי ליהנות מההטבה אם עמד בכל התנאים שלהלן במצטבר:

3.1.    המבוטח רכש פוליסה לביטוח מקיף או צד ג' לרכב ולא רכש במועד הרכישה כיסוי מלא לנהג צעיר/חדש. יובהר כי אם המבוטח רכש במעמד רכישת הפוליסה גם ביטוח חובה – הכיסוי של נהג צעיר/חדש יהיה תקף הן לביטוח הרכוש והן לביטוח החובה אך אם לא נרכש בחברה ביטוח חובה – הכיסוי של נהג צעיר/חדש יהיה תקף בקשר לפוליסת הרכוש שנרכשה בחברה בלבד.
3.2.    הכיסוי הזמני ייכנס לתוקף בכל פעם, ממועד סיום הרכישה ועד לחצות הלילה של היום בו מסתיים הכיסוי כמפורט לעיל ובתנאי שהתשלום בוצע בהצלחה. מיד בסיום כל רכישה של כיסוי זמני תישלח למבוטח הודעת SMS הכוללת עדכון לגבי תקופת הכיסוי הזמני.
3.3.    בתקופת הכיסוי הזמני גובה ההשתתפות העצמית במקרה של אירוע ביטוחי יהיה בשיעור 150% מסכום ההשתתפות העצמית הקבוע בפוליסה ללא קשר לזהות הנהג ברכב.  
3.4.    לא ניתן לרכוש את הכיסוי הזמני בחברה בין השעות 22:00 ל- 07:00. על אף האמור, ניתן להאריך  תוקפו של כיסוי זמני בתוקף גם בשעות אלה. 
3.5.    הכיסוי יהיה בתוקף למבוטח או מי מטעמו במסגרת נהיגה על הרכב המבוטח בלבד. למען הסר ספק מובהר כי כיסויים והטבות נוספים שהמבוטח זכאי להם במסגרת הפוליסה לא בהכרח יהיו בתוקף כלפי הנהג הצעיר וכל כיסוי ייבדק לגופו בהתאם לתנאים החלים עליו לרבות בכתבי השירות ולרבות אצל נותני השירות שמספקים את השירותים. למשל- כיסוי רכב חלופי ככל שקיים בפוליסה לא יהיה בתוקף בקשר לכיסוי נהג צעיר/חדש אלא רק אם חברת ההשכרה מאפשרת השכרת רכב לנהג צעיר.
3.6.    החברה אינה מתחייבת לבטח מי מהלקוחות. ביטוח כאמור כפוף לנהלי החברה ולביצוע בדיקות החברה ביחס ללקוח. 
3.7.    כמו כן, אפשרות רכישת הכיסוי הזמני כפופה למגבלות הטכניות של מערכת ההפקה בחברה. ככל שהפוליסה של מבוטח מסוים הופקה במערכת הפקה אשר אינה תומכת במגוון האפשרויות לרכישת הכיסוי, המבוטח יוכל לרכוש את הכיסוי אשר המערכת מאפשרת בלבד. 

 

4. שונות

4.1.    ההטבה אינה פתוחה לציים ולקולקטיב צי וכן לרכבי יוקרה לפי הגדרות החברה ורכבים אשר נדרש בהם חיתום פרטני.
4.2.    ההטבה תקפה לכל מותגי החברה.
4.3.    החברה תהיה רשאית להודיע על שינויים בתנאי ההטבה, לרבות תנאי הזכאות להשתתף בהטבה, בכל עת, לפי שיקול דעתה בכפוף להוראות הדין ובכפוף להתחייבות החברה לקיים את הוראות התקנון כלפי מבוטחים אשר עמדו בתנאי ההטבה עד להחלטה על שינוי תנאיו. ההודעה על שינוי תינתן על ידי פרסום תקנון עדכני באתר החברה.
4.4.    תוקף ההטבה וביצועו כפופים לכל דין ו/או החלטת רשות ו/או החלטה שיפוטית.
4.5.    השתתפות מבוטח בהטבה תחשב כהסכמה לכל תנאי ההטבה המפורטים לעיל בתקנון זה.
4.6.    כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה. 
4.7.    ט.ל.ח.