1. הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על-פי המשמעות שבצידם:

"החברה"    איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ;
"פוליסה"     פוליסת ביטוח מקיף לרכב פרטי או מסחרי עד 3.5 טון אשר נרכשה בתקופת המבצע ולתקופת הביטוח עליה חל המבצע;
"נהג חדש"    אדם שעומד בתנאים המצטברים הבאים:

  1. גילו במועד קבלת רישיון הנהיגה הוא מתחת ל 24 שנים.
  2. הוא נדרש לפי הוראות הדין לנהוג בתקופת נהיגתו הראשונית בליווי מלווה מבוגר יותר לפי הגדרת מלווה בדין.
  3. הוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה (אח / צאצא) של המבוטח.
  4. הוא עומד בכללי החיתום של החברה.

"מבוטח"    מי שירכוש מהחברה, במהלך תקופת המבצע, פוליסה כהגדרתה לעיל, לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה ורשום בפוליסה כבעל הפוליסה או כנהג העיקרי בפוליסה.
"המבצע"     כהגדרתו ועל פי תנאיו כמפורט בסעיפים 2-3 להלן;
"תקופת המבצע"    מיום 10.4.2019 ועד ליום 18.5.2020;
"תקופת הביטוח"    כמפורט בפוליסה. 

 

2. המבצע

2.1   מבוטח אשר ירכוש פוליסה כהגדרתה לעיל ובמהלך תקופת הביטוח יבקש להוסיף כיסוי לנהג חדש בפוליסה, יהיה זכאי להוספת הכיסוי בפוליסה למשך שלושה חודשים ראשונים של תקופת הרישיון של הנהג החדש (להלן: "תקופת הכיסוי לנהג חדש"), ללא כל עלות נוספת וללא כל שינוי בתשלומי ההשתתפות העצמית בפוליסה.
2.2   בסיום תקופת הכיסוי לנהג חדש, יהיה המבוטח זכאי לרכוש עבור הנהג החדש כיסוי קבוע ו/או כיסויים זמניים ל- 4 ימים לנהג חדש/צעיר בפוליסה, לפי בחירתו, בכפוף למדיניות החברה בקשר עם הכיסויים כאמור (למען הסר ספק - היה והמבוטח לא רכש כיסוי כאמור – לא יהיה לנהג החדש כיסוי בפוליסה בתום תקופת הכיסוי לנהג חדש).

 

3. תנאי המבצע וההתחייבות

מבוטח יהיה זכאי ליהנות מהמבצע אם עמד בכל התנאים שלהלן במצטבר:

3.1   המבוטח רכש פוליסה לביטוח מקיף מלא (לא מודולרי) לרכב ולא רכש במועד הרכישה כיסוי מלא לנהג צעיר וחדש אשר נמצא בתקופת שלושת החודשים הראשונים לקבלת הרישיון בהם הוא נדרש לנהוג בליווי מלווה לפי החוק. 
3.2   הנהג החדש אינו הנהג העיקרי ו/או בעל הפוליסה בפוליסה.
3.3   המבוטח התקשר לחברה וביקש פוזיטיבית להוסיף את הכיסוי לנהג החדש בפוליסה מיד בסמוך למתן רישיון הנהיגה לנהג החדש.
יובהר כי אם המבוטח יצרף את הנהג החדש לפוליסה בשלב מאוחר יותר ובלבד שטרם עברו שלושה חודשים ממועד קבלת הרישיון ע"י הנהג החדש, תתקצר תקופת הכיסוי לנהג חדש ללא עלות עד לסיום שלושה חודשים ממועד קבלת הרישיון (לדוגמא – אם הנהג החדש צורף לפוליסה חודש לאחר קבלת הרישיון – הוא יהיה זכאי לכיסוי נהג חדש ללא עלות למשך חודשיים בלבד).
3.4   מובהר כי אם המבוטח רכש במעמד רכישת הפוליסה גם ביטוח חובה – הכיסוי של נהג חדש יהיה תקף הן לביטוח הרכוש והן לביטוח החובה אך אם לא נרכש בחברה ביטוח חובה – הכיסוי של נהג חדש יהיה תקף בקשר לפוליסת הרכוש שנרכשה בחברה בלבד.
3.5   המבצע לא יחול על רכבי יוקרה אשר דורשים חיתום פרטני.
3.6   החברה אינה מתחייבת לבטח מי מהלקוחות. ביטוח כאמור כפוף לנהלי החברה ולביצוע בדיקות החברה ביחס ללקוח.
3.7   מובהר כי מבוטח רשאי ליהנות מההטבה של המבצע פעם אחת בלבד.

 

4. שונות

4.1.    המבצע אינו פתוח לציים ולקולקטיב צי.
4.2.    המבצע תקף לכל מותגי החברה גם בפוליסה חדשה וגם בחידוש.
4.3.    החברה תהיה רשאית להודיע על שינויים בתנאי המבצע, לרבות תנאי הזכאות להשתתף במבצע, בכל עת, לפי שיקול דעתה בכפוף להוראות הדין ובכפוף להתחייבות החברה לקיים את הוראות המבצע כלפי מבוטחים אשר עמדו בתנאי המבצע עד להחלטה על שינוי תנאיו. ההודעה על שינוי תינתן על ידי פרסום תקנון עדכני באתר החברה.
4.4.    תוקף המבצע וביצועו כפופים לכל דין ו/או החלטת רשות ו/או החלטה שיפוטית.
4.5.    השתתפות מבוטח במבצע תחשב כהסכמה לכל תנאי המבצע המפורטים לעיל בתקנון זה.
4.6.    כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה. 
4.7.    ט.ל.ח.