1. הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על-פי המשמעות שבצידם:

"B-YNET" / "החברה" איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ;
"אתר האינטרנט" אתר האינטרנט של החברה שכתובתו: http://b.ynet.co.il
"פרמיה" מכלול דמי הביטוח שנדרש כי ישולמו עבור רכישת פוליסה שנתית;
"פוליסה" פוליסה לביטוח צד ג' ו/או חובה (לפי הענין) לרכב פרטי או מסחרי עד 3.5 טון אשר נרכשה באתר האינטרנט לתקופת הביטוח עליה חל המבצע. יובהר כי מדובר ברכישה חדשה מהחברה ביחס לרכב המבוטח;
"לקוח" מי שירכוש מהחברה פוליסה כהגדרתה לעיל לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה;
"הנחת רכישת On-line " כהגדרתו ועל פי תנאיו כמפורט בסעיפים 2-3 להלן;
"תקופת הביטוח" תקופת ביטוח של 12 חודשים ממועד תחילת הפוליסה.

 

2. המבצע

2.1. לקוח אשר יקבל הצעה לפוליסת ביטוח צד ג' לרכב באתר האינטרנט ויסיים את תהליך קבלת ההצעה ברכישת הפוליסה On-line באתר האינטרנט, לתקופת הביטוח במלואה, לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה, יהא זכאי לקבל הנחת רכישת On-line בסך של 10% נוספים על ההנחה המפורסמת באתר (סה"כ עד כ- 40% הנחה מהפרמיה), בהתאם ובכפוף לאמור בתקנון זה.
2.2. לקוח שירכוש באותו מעמד ב- On-line גם פוליסה לביטוח חובה לאותו הרכב ולאותה תקופת ביטוח יהא זכאי לקבל הנחה נוספת בפרמיית ביטוח החובה בשיעור של 10% מהפרמיה השנתית של ביטוח החובה.
2.3. יובהר כי לקוח שלא הצליח להשלים את תהליך הרכישה באתר האינטרנט משום שמאגר המידע של משרד האוצר שמולו מחויבת החברה לבדוק את הנתונים שמסר הלקוח היה סגור במועד קבלת ההצעה, יוכל להשלים את הרכישה מיד לאחר שמאגר המידע יחזור לפעול (לרוב בבוקר למחרת) וזאת בכפוף לכך שלאחר השלמת הבדיקה - הנתונים שמסר תואמים למידע שבמאגר. במקרה כזה יישלח ללקוח קישור ייעודי בדוא"ל להשלמת תהליך הרכישה באתר האינטרנט וקבלת הנחת רכישת On-line.

 

3. תנאי המבצע

לקוח יהיה זכאי ליהנות מהמבצע אם עמד בכל התנאים שלהלן במצטבר:
3.1. הזכאות להטבת רכישת On-line תהיה רק בגין רכישת פוליסת ביטוח צד ג' מלאה או צד ג' + חובה לתקופת ביטוח מלאה באתר האינטרנט.
3.2. הזכאות להנחה בשל רכישת ביטוח צד ג' וחובה ביחד תינתן רק ללקוח ששילם את ביטוח החובה באמצעות כרטיס אשראי באתר בעסקה מובטחת.
3.3. לא תתאפשר קבלת ההנחה בגין רכישת ביטוח צד ג' וחובה ביחד אם רכישת ביטוח החובה נעשתה לאחר שכבר נרכשה פוליסת ביטוח צד ג'.
3.4. הזכאות לכל אחת מן ההנחות הנ"ל תהיה רק בגין רכישת פוליסה שנתית בענפים שהביאו להענקת ההנחה. לקוח אשר יבטל את אחד הכיסויים לפני תום תקופת הביטוח המלאה יהא זכאי להטבה בשיעור יחסי בהתאם לתקופת הביטוח בפועל.
3.5. חישוב גובה ההנחה ייעשה במועד רכישת הפוליסה במהלך תקופת המבצע ושיעורה לא ישתנה לאחר מכן למעט במצבים המפורטים בסעיף 3.4 לעיל.
3.6. החברה אינה מתחייבת לבטח מי מהלקוחות. ביטוח כאמור כפוף לנהלי החברה ולביצוע בדיקות החברה ביחס ללקוח.

 

4. שונות

4.1. המבצע אינו פתוח לעובדי חברה, לציים ולקולקטיב צי.
4.2. אין כפל מבצעים.
4.3. החברה תהיה רשאית להודיע על שינויים בתנאי המבצע, לרבות תנאי הזכאות להשתתף במבצע, בכל עת, לפי שיקול דעתה בכפוף להוראות הדין ובכפוף להתחייבות החברה לקיים את הוראות המבצע כלפי לקוחות אשר רכשו את הפוליסה עד ההחלטה על שינוי המבצע.
4.4. תוקף המבצע וביצועו כפופים לכל דין ו/או החלטה שיפוטית.
4.5. השתתפות לקוח במבצע תחשב כהסכמה לכל תנאי המבצע המפורטים לעיל בתקנון זה.
4.6. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה.
4.7. ט.ל.ח.